ประกาศ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักและหอพัก

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more