รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทบริการ (เฉพาะกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more